OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00029569/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-11-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. uż. 48,10 m2 (lokal składa się z następujących pomieszczeń:

3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka)

należącego do dłużnika: Elżbieta Jolanta Szul

położonego: 64-920 Piła, 11-go Listopada 13/47,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile (Adres spółdzielni: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33)

dla którego VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00029569/2 [NKW: PO1I/00029569/2]

Suma oszacowania wynosi 131 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 100,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

 

 

Monika Gmerek

 

Sławomir Kowalewski