OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00024764/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-09-2019r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. uż. 63,68m2 (lokal składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki i wc)

należącego do dłużnika: Remigiusz Jędrzejek

położonego: 64-920 Piła, Śródmiejska 7/2,

dla którego VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00024764/4 [NKW: PO1I/00024764/4]

Suma oszacowania wynosi 260 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 080,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

 

 

Monika Gmerek

 

Sławomir Kowalewski