OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00004539/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości (udział 1/2 w nieruchomości) - działka gruntu nr 651 o pow. 231 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 21-03-2089r. zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowei szeregowej (pow. użytkowa budynku 138,95m2)

należącej do dłużników: KRZYSZTOF RADZICKI i RENATA RADZICKA (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)

położonej: 64-920 Piła, Margonińska 4,

dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00004539/2 [NKW: PO1I/00004539/2]

Suma oszacowania wynosi 133 500,00zł (udział 1/2), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 350,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

 

 

Monika Gmerek

 

Sławomir Kowalewski