OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1I/00030802/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 119 o pow. 2.846m2 stanowiąca prawo własności, zabudowana budynkiem usługowym o pow. uż. 124,21m2, budynkiem składowo-usługowym o pow. uż. 144,94m2 oraz budynkiem magazynowym o pow.uż. 57,67m2 (w skład wartości nieruchomości wchodzi: działka nr 119, budynki, dystrybutory, zbiorniki LPG - wartość nieruchomości nie uwzględnia kosztów ewentualnej konieczności przeprowadzenia utylizacji związanej z prowadzoną na nieruchomości stacją paliw i potencjalnych skutków rekultywacji terenu) - poprzednio nieruchomość należała do Jerzego Jankowskiego i tak jest w chwili obecnej w stosunku do wierzyciela egzekwującego i pauliańskiego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile należącej do dłużnika: Karol Jankowski położonej: 64-920 Piła, Szybowników, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00030802/8 [NKW: PO1I/00030802/8] Suma oszacowania wynosi 388 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 860,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Kowalewski