OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00010418/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. uż. 83,49m2 (lokal składa się z: 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc) - lokal jest obciążony prawem służebności osobistej należącego do dłużników: Aleksandra Cybulska (udział 1/2) i Katarzyna Cybulska (udział 1/2) (poprzednio lokal należał na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do Brygidy Mikosz-Cybulskiej oraz Adama Cybulskiego i tak jest w chwili obecnej w stosunku do wierzyciela egzekwującego i pauliańskiego Balakanakis Sons & CO) położonego: 64-920 Piła, O.M.Kolbe 13/4, dla którego VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00010418/3 [NKW: PO1I/00010418/3] Suma oszacowania wynosi 266 000,00zł (w tym wartość prawa służebności osobistej 109.600,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 600,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy                     Komornik Sądowy    

Monika Gmerek                    Sławomir Kowalewski