+ KM 2503/15, KM 2619/15, KM 2620/15, KM 2953/15, KM 26/16, KM 316/16, KM 601/16, KM 602/16, KM 1404/16, KM 27/17, KM 1076/17, KM 1344/17, KM 1892/17, KM 2017/17, KM 184/18, KMP 3/16, KM 700/18, KM 701/18, KM 780/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00002141/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 81/8 o pow. 860m2 stanowiąca prawo własności

należącej do dłużnika: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "JABŁOŃSKI" SPÓŁKA JAWNA

położonej: 64-920 Piła, Al. Niepodległości 159,

dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00002141/1 [NKW: PO1I/00002141/1]

Suma oszacowania wynosi 246 246,00zł (zawiera podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 164,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 624,60zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 
 

 

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

 

 

Monika Gmerek

 

Sławomir Kowalewski