OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00017925/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-09-2014r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Pile, 64-920 Piła, Al. Powst.Wlkp. 79 w sali 209 odbędzie się pierwsza licytacja   ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 69,06m2 (lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju)

należącego  do dłużnika: Krzysztof Klak

położonego: 64-920 Piła, Kolbe 9d/1

wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piła-Południe"  (Adres spółdzielni:  64-920 Piła, ul. Koszykowa 18 )

 dla którego  VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR W Pile

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1I/00017925/9

Suma oszacowania wynosi 193.000zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144.750zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.300zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Komornik Sądowy

 Sławomir Kowalewski