OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00016801/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-08-2014r. o godz. 09:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - działka gruntu o pow. 682m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 160m2 (w stanie surowym zamkniętym)   

należącej  do dłużnika: Daniel Kasperski

położonej: 64-930 Szydłowo, ul.Kasztanowa, Dolaszewo,

dla której  Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1I/00016801/7

Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     186 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Komornik Sądowy

 Sławomir Kowalewski